Hundvåg FK

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Hundvåg Idrettslag (HIL) fastsettes av Årsmøtet. I HIL fastsetter Årsmøtet medlemskontingenten for påfølgende år, dvs. at kontingentsatsene i 2019 ble vedtatt på årsmøtet som ble avholdt i mars 2018.


Utsending av faktura for medlemskontingent/treningsavgift startet i uke 13:

- Det blir sendt faktura på e-post til alle medlemmer som er registrert med e-postadresse. Merk at hvert medlem kan registreres med 2 e-postadresser (mail og mail2), men kun e-postadressen som er registrert som "mail" vil motta faktura.

- Det er også mulig å betale kontingent/treningsavgift på medlemmets profil på vår hjemmeside. Logg inn med e-postadresse/brukernavn og passord, og du vil få opp det som skal betales. Har du glemt brukernavn/passord kan du bruke Glemt passord-funksjonen. Skriv inn e-postadressen din, og du vil få tilgang til det/de medlem(mer) som er knyttet mot den e-postadressen.


I 2019 gjelder følgende satser for deltakelse i Hundvåg IL Fotball

Alle medlemmer skal betale medlemskontingent på kr 150,-. Det gjelder spillere, trenere, ledere, dommere og alle med et verv i Hundvåg IL/ Hundvåg Fotball. Det er kun Æresmedlemmer som er fritatt fra å betale medlemskontingent.

I tillegg må alle som spiller fotball på et lag i Hundvåg betale treningsavgift. Denne varierer ut i fra hvilket lag man spiller på, se tabell under.

I tillegg vil fakturaen inneholde gebyr for fakturering (50 kr) og gebyr for bompenger (50 kr). Nærmere informasjon om dette i egne avsnitt på denne siden.

Priseksempel for spiller på Juniorlag:

Medlemskontingent (150 kr) + treningsavgift (1850 kr) + bompengegebyr (50 kr) + fakturagebyr (50 kr) = 2100 kr.

Bompengegebyr

Ved årsmøtet til Hundvåg Fotball i mars 2018 ble det tatt en diskusjon vedrørende inntoget av ny bompengering i Stavanger, og de merkostnader dette ville medføre for klubben, trenere/ledere og medlemmer. Det var enighet om at de som "alltid" kjører til bortekamper fort kunne bli de store taperne på dette, og det ble derfor besluttet at disse skulle få mulighet til å få refundert de utgifter de får til bompenger som følge av at de kjører til lagets kamper/cuper som utløser bompenger. Egen informasjon om hvordan man går frem får å kreve dette refundert sendes til lagenes lagledere og trenere.

Det ble bestemt at Hundvåg IL/ Hundvåg Fotball kan fakturere medlemmene med inntil 200 kr i bompengegebyr pr år, men at fakturering skal gjenspeile faktisk behov og begrenses til et minimum. Det er på denne bakgrunn besluttet at man legger på 50 kr i bompengegebyr ved fakturering av medlemskontingent/treningsavgift i 2019. HIL forbeholder seg retten til å eventuelt sende ut ytterligere faktura med bompengegebyr dersom denne første innkreving ikke viser seg å være tilstrekkelig.

Fakturagebyr

Norges Idrettsforbund (NIF) hadde fra 2018 nye og innskjerpede regler knyttet til fakturering av medlemskontingent. Kort fortalt går dette ut på at NIF skal kunne spore hvem som har betalt medlemskontingent og hvem som ikke har gjort det (blant annet for at idrettslag ikke skal kunne jukse ved rapportering av antall medlemmer, og på den måten oppnå høyere økonomiske tilskudd). Denne innskjerpingen gjorde at vi i Hundvåg IL fikk kostnader knyttet til fakturering av medlemskontingent som vi tidligere ikke har hatt. Derfor ble det i 2018 lagt på et fakturagebyr på hver faktura, og dette gebyret videreføres i 2019. I 2018 var gebyret på 30 eller 60 kr, avhengig av om man mottok faktura på Vipps eller e-post/brev. I 2019 er det ikke mulig å sende faktura for medlemskontingent på Vipps, og fakturagebyret endres da til 50 kr for alle, som er gjennomsnittet HIL har hatt i fakturakostnader pr utsendte faktura for medlemskontingent i 2018.

Alle kontingentbetalinger skal gå til Spoortz AS

Enten du velger å motta giroen for medlemskontingent i Vipps, eller om du mottar giroen på e-post/post, så vil innbetalingene av medlemskontingent fra nå av gå til Spoortz AS på kontonummer 1503.77.38074. Dette som en følge av de innskjerpede reglene til NIF om sporbarhet i betalingene.

Vi ber om at faktura blir betalt innen forfallsdato. Dersom noen har utfordringer med dette kan man ta kontakt med eget lags trener eller lagleder, eller Daglig leder i Hundvåg FK, Jaran Moberg, på e-post DL@hundvagfotball.no eller telefon 47 97 32 20. Ved betalingsproblemer finnes det ulike støtteordninger som vi sammen kan se på.


Søskenmoderasjon: Hundvåg IL/ Hundvåg Fotball har søskenmoderasjon der 3 eller flere søsken i samme husholdning er medlem. Her får yngste søsken gratis treningsavgift. Dersom dette gjelder dere, vennligst meld fra med e-post til DL@hundvagfotball.no.

For de som begynner sent i sesongen: Spillere som begynner etter sommerferien får redusert treningsavgift. Hovedregelen er at det blir halv treningsavgift og bompengegebyr, men at medlemskontingent og fakturagebyr opprettholdes i sin helhet. Dernest har vi minimumspris på 800 kr for kontingent og treningsavgift. Dvs. at dersom summen basert på nevnte hovedregel er mindre enn 800 kr, vil summen å betale bli 800 kr + gebyr. Spillere som starter i løpet av høsten faller innunder denne ordningen, kontingenten reduseres ikke mer enn halvparten/til 800 kr selv om man kun spiller for eksempel 1/4 av året.

Medlemskontingent for spillere som slutter i løpet av året refunderes ikke.

Unntak fra regelen over: Spillere i Junioralder (17-19 år) som slutter i Hundvåg IL Fotball halvveis i sesongen ved flytting fra Stavanger grunnet skolegang eller førstegangstjeneste kan få refundert halve treningsavgiften for inneværende år. Det forutsettes at man har betalt full medlemskontingent og treningsavgift for inneværende år, og at man ikke har utestående økonomiske forpliktelser (medlemskontingent/treningsavgift etc.) til Hundvåg IL/Hundvåg FK fra tidligere år.

Årsaken til at spilleren slutter skal verifiseres av spillerens trener/lagleder før refusjon skjer.

Denne ordningen for Juniorspillere er en prøveordning i 2019, og Styret vil ved inngangen til 2020 vurdere om ordningen videreføres eller ikke.

Hundvåg Fotballklubb Organisasjonsnummer: 988 353 221
Austbøsvingene 56 Mail: post(@)hundvagfotball.no
Postboks 75 Phone: (+47) 47 97 32 20
4086 Hundvåg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift